Veel jongeren hebben de wilskracht om de problemen, waar we vandaag de dag voor staan, op onze wereld aan te pakken. Helaas worden jongeren niet altijd de ruimte geboden om hun meningen te formuleren, wordt er onvoldoende naar hen geluisterd of worden jongeren onvoldoende steun geboden.

Daarom steunt de State of Youth van KidsRights een prachtig project van de Spaanse organisatie #YCM. Wij als KidsRights mobiliseren onze betrokken jongeren om mee te praten over de #YCM-uitdaging van 2023. Dit doen wij omdat kinderen ondersteunen en de ruimte bieden om zich uit te spreken onze hoogste prioriteit is. Meedoen aan het #YCM-project is een belangrijke eerste stap om als activist verandering door te voeren, omdat jonge gelijkgestemde Changemakers van over de hele wereld samenkomen om problemen te bespreken, oplossingen te ontwerpen en deze in de praktijk te brengen!

De eerste fase is gericht op het laten horen van de stem van jongeren, hetgeen door middel van dialooggroepen wordt vormgeven. Deze bestaan uit online workshops van 90 minuten, waarbij een interculturele dialoog gevoerd wordt om kwesties te identificeren die jongeren vandaag belangrijk vinden. Binnen deze gesprekken kunnen jongeren hun observaties van dringende kwesties in de wereld en in hun gemeenschappen delen, culturele overeenkomsten en verschillen bespreken, standpunten creëren die om oplossingen vragen en voorlopige ideeën ontwikkelen voor verder onderzoek tijdens de tweede fase, namelijk de #YCM Challenge-fase.

De geselecteerde thema’s van 2023 zijn:

 1. Onderwijs en toekomstmogelijkheden
 2. Klimaat, milieu en herstel
 3. Jongerenrechten en welzijn
 4. Mondiaal burgerschap en veiligheid

De vier thema’s zijn alle met elkaar verbonden. Responses op deze thema’s geven namelijk aan welke diepe behoeftes jongeren vandaag de dag hebben. Denk bijvoorbeeld aan: een mooie toekomst en een succesvolle carrière, persoonlijk geluk en welzijn, het leven in een gezonde en veilige omgeving en een gevoel van erbij te horen en de mogelijkheid hebben om je stem te laten horen.

Iedere dialoog wordt geleid door drie kernvragen. Laten we deze in meer detail bekijken!

Jouw deur naar de toekomst: Onderwijs en Toekomstmogelijkheden

Binnen de snel veranderende wereld van vandaag de dag hebben jongeren te maken met veel onzekerheden over hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Verouderde onderwijssystemen belemmeren de mogelijkheden van jongeren op succes. Hoge jeugdwerkloosheid en beperkte kansen op de arbeidsmarkt zijn ernstige problemen in grote delen van de wereld, waardoor het een cruciaal gespreksonderwerp is binnen de eerste #YCM-dialoog.

De dialoog zal zich toespitsen op drie belangrijke vragen:

 • Hoe kunnen jongeren beter worden voorbereid op een snel veranderende wereld?
 • Hoe kunnen we het onderwijs voor iedereen verbeteren en onderwijsongelijkheden aanpakken?
 • Hoe kunnen we meer beroepsmogelijkheden voor jongeren creëren, zoals stages, banen of mogelijkheden voor ondernemerschap?

Kijk naar jouw wereld: Klimaat, milieu en herstel

Het milieu is een cruciaal thema dat moet worden besproken binnen de #YCM-dialogen. De acties van onze vorige generaties hebben geleid tot milieugevolgen die jongeren nog jaren lang op negatieve wijze zullen treffen. Hoewel jongeren wel bewust zijn van de gevaren van klimaatverandering, ondernemen veel regeringen en bedrijven nog onvoldoende maatregelen om onze natuurlijke ecosystemen te beschermen.

De volgende vragen vormen de rode draad van de dialooggroep:

 • Hoe kunnen we een dieper inzicht krijgen in de impact van menselijke activiteiten op het milieu?
 • Hoe kunnen we voor natuurlijke ecosystemen overschakelen van een model van behoud naar een model van herstel?
 • Hoe kunnen wij de unieke perspectieven en talenten van jongeren benutten om nieuwe oplossingen te vinden voor wereldwijde en lokale milieuproblemen?

Jouw verhaal doet ertoe: Rechten en welzijn van jongeren

Jongeren over de hele wereld worden dagelijks geconfronteerd met allerlei uitdagingen, zoals kinderarbeid, voedselonzekerheid, handicaps, geestelijke gezondheidsproblemen en stress. De huidige pandemie heeft deze problemen voor velen alleen maar verergerd. Om ervoor te zorgen dat jongeren de kans krijgen zich te ontplooien, is het van essentieel belang dat we prioriteit geven aan hun fysieke en mentale gezondheid en werken aan de naleving en bescherming van hun rechten. Hierbij is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan degenen die te maken hebben met ongelijkheid of discriminatie op grond van geslacht, ras of sociale achtergrond.

Om de dialoog over jongerenrechten en welzijn richting te geven, staan de volgende vragen centraal:

 • Hoe denken de jongeren van vandaag over hun huidige situatie, wat baart hen zorgen en wat geeft hen hoop?
 • Hoe kunnen we het welzijn en de gelijkheid van jongeren beter beschermen en bevorderen, met name voor degenen die met discriminatie te maken hebben?
 • Welke maatregelen kunnen worden genomen om de financiële kwetsbaarheid van jongeren te verminderen en hun algemene welzijn te verbeteren?

De kracht van de jeugd: Mondiaal burgerschap en veiligheid

Het is betreurenswaardig dat jongeren vaak buiten het besluitvormingsproces worden gehouden wanneer deze kwesties direct invloed hebben op hun leven. Op een aarde met wereldburgers is het van cruciaal belang dat we werken aan een beter begrip van culturele verschillen en overeenkomsten, en met respect met elkaar omgaan.

Bij de behandeling van het onderwerp Mondiaal burgerschap en veiligheid is van belang om de volgende vragen in gedachten te houden:

 • In hoeverre hebben jongeren over de hele wereld het gevoel dat hun stem wordt gehoord en dat er rekening mee wordt gehouden?
 • Hoe kunnen we onze samenlevingen inclusiever maken en conflicten verminderen?
 • Hoe kunnen jongeren actiever betrokken worden bij de besluitvorming over hun toekomst?

Kwesties die volgens jongeren in verband staan met veiligheid betreffen:

 1. Een gebrek aan mogelijkheden voor meningsuiting
 2. Aanhoudende conflicten en oorlogen
 3. Beperkte toegang tot politiek onderwijs

De vier thema’s vormen de basis voor een leven in vrede: met elkaar, met onszelf en met onze wereld.

Iedereen tussen 14 en 25 jaar kan deelnemen aan #YCM 2023, mis deze kans niet!

Meer informatie over #YCM vindt je op hun website: https://www.ycmchallenge.org/