De Onderwijs Alliantie, voortkomend uit stichting Maatschappelijke Alliantie, is een publiek-private samenwerking die basisscholen ondersteunt bij het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk.

In Nederland komt het recht op goed onderwijs, een van de belangrijkste kinderrechten, steeds meer onder druk te staan”, aldus Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights en partner van de Onderwijs Alliantie.

Nederland is volgens Internationaal vergelijkend onderzoek (PISA) een van de slechtst scorende landen wat betreft onderwijsgelijkheid. Nederland behoort tot de sterkste dalers wat betreft leerprestaties ter wereld: in slechts vijf landen liepen de PISA- scores sneller terug dan in Nederland. Hierdoor zakte Nederland van plaats 5 in 2006 naar plaats 12 in 2018. Het zijn vooral de onderwijsprestaties van de zwakste leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die het snelst dalen. Zo zijn de resultaten van de zwakste leerlingen in het basisonderwijs voor natuurwetenschappen met gemiddeld 5 punten per drie jaar gedaald. In het voortgezet onderwijs is de daling nog groter. Bovendien scoort gemiddeld zeventien procent van de kinderen met een migratieachtergrond in de OESO-landen in het bovenste kwart van de PISA scores, in Nederland is dit slechts negen procent. Het CBS toont daarnaast aan dat bij een gelijke Cito-score kinderen waarvan de ouders lager zijn opgeleid een lager schooladvies krijgen dan kinderen waarvan de ouders hoger zijn opgeleid. Deze ongelijkheid in schooladviezen is sinds 2009 alleen maar groter geworden, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Onderwijsinspectie.

Daar komt bij dat het lerarentekort op scholen een nijpend (structureler) probleem is, niet alleen in de G4, maar ook in krimpgebieden.

Hoogwaardig onderwijs is een van de belangrijkste pijlers voor economische welvaart en het welzijn van burgers. Een samenhangende aanpak is nodig om kinderen die zich nog niet optimaal kunnen ontwikkelen maximaal kansen te geven. “Complexe maatschappelijke vraagstukken als deze worden effectiever en duurzamer opgelost als bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kennis instellingen en burgers de handen ineen slaan”, aldus Jan Peter Balkenende bestuursvoorzitter Maatschappelijke Alliantie.

“Publiek-private samenwerking kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en het oplossen van het lerarentekort. Wij gaan dan ook onze innovatie- en implementatiekracht inzetten om basisscholen in de grootstedelijke regio’s te ondersteunen bij het terugdringen van het lerarentekort en de ontwikkelkansen van kinderen, met name in kwetsbare buurten, te vergroten”, aldus Johan Stuiver voorzitter van de stuurgroep Onderwijs Alliantie en director Publieke Sector bij Deloitte.

Joke Middelbeek, onderwijsbestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Nieuw West en partner van de Onderwijs Alliantie voegt daaraan toe: ”De maatschappij van nu vraagt om burgers die kennis hebben, sociaal vaardig zijn en zichzelf goed kennen. Voor de optimale ontwikkeling van onze kinderen is samenwerking met de wijk cruciaal.

Bedrijven, gemeente en wijkprofessionals hebben tijdens de corona- crisis onze kinderen kansen gegeven om hun kennis en zelfvertrouwen te ontwikkelen. De Onderwijs Alliantie helpt ons om deze waardevolle samenwerking door te ontwikkelen en te verduurzamen”.